เศรษฐกิจใหม่ กับเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ตอนที่ 2

Print Friendly

IBM Smart Business

 

ตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสิ่งใหม่ๆ 3 ประการที่เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) นี้ และทั้ง  3 สิ่งนี้ อันได้แก่ สินค้าและบริการใหม่ ตลาดใหม่ และ ลูกค้าใหม่ ก็นำไปสู่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เรียกว่า Big Data หรือ ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มหาศาล อันเกิดจากข้อมูลที่ทั้งตัวธุรกิจต่างๆ สร้างขึ้นมา และ ที่ลูกค้าสร้างขึ้นมา (หรือที่เรียกว่า User-generated content) ที่ธุรกิจของคุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ … ซึ่ง Big Data นี่มันก็ Big จริงๆ นั่นแหละครับ เพราะคาดกันว่าในแต่ละวันจะมีข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั่วโลกเป็นปริมาณถึง 2.5 Quintillion bytes หรือ 25,000,000,000,000,000,000 ไบต์ หรือ 25 ล้านเทระไบต์เลยทีเดียว

ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน แต่จะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณได้นั้น ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด จึงจะได้เห็น Insight เพื่อให้เข้าใจถึงผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมาย และสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแก่ธุรกิจของคุณได้ แต่นั่นจำเป็นต้องมีปัจจัยส่งเสริมอีกอย่าง นั่นคือ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data ของผู้บริหารองค์กรนั่นเอง

 

แต่ละวันมีข้อมูลถูกสร้างมากถึง 2.5 ล้านล้านไบต์เลยทีเดียว

แต่ละวันมีข้อมูลถูกสร้างมากถึง 2.5 ล้านล้านไบต์เลยทีเดียว

 

บทบาทของผู้บริหารองค์กรในยุค Big Data

IBM ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ CEO และผู้บริหารระดับกลาง-สูง ของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 1,700 คน พบว่า ผู้บริหารเหล่านี้ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรในยุคนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะใน 3 ด้านหลักๆ อันได้แก่

 

1. Empowering employees through values

ผู้บริหารองค์กรจะต้องดึกศักยภาพของภนักงานให้ออกมาอย่างเต็มที่ โดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาท เช่น Mobile devices, Social media หรือ Cloud computing ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับทั่วองค์กรได้มีโอกาสพูดคุยกัน แบ่งปันความรู้กัน และสามารเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อสร้างค่าให้แก่สินค้า บริการ และ องค์กร

 

2. Engaging customers as individual

Big Data หมายถึงข้อมูลปริมาณมหาศาล และอย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าในแต่ละวันมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมหาศาล ถูกเก็บไว้ตามที่ต่างๆ ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต การจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ได้นั้น ผู้บริหารจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเก็บเกี่ยวข้อมูล มาวิเคราะห์ เพื่อให้มองเห็น Insight ที่เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้

เมื่อทราบข่้อมูลต่างๆ เหล่านี้แล้ว ผู้บริหารก็จะสามารถนำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการทำการตลาดแบบ Contextual marketing ที่ได้กล่าวถึงไปในตอนที่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3. Amplifying innovation with partnership

ผู้บริหารต้องส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยการผสานความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงแต่ของคนภายในองค์กรเท่านั้น แต่รวมไปถึงภายนอกองค์กรด้วย

IBM ได้ทำการสำรวจเหล่าผู้บริหาร พบว่า CMO (Chief Marketing Officer) ในยุคปัจจุบันตระหนักดีว่าบทบาทของตนเองนั้นเปลี่ยนไปแล้ว ถึงยุคที่จะต้องทำงานร่วมกับ CIO (Chief Information Officer) มากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจในเทคโนโลยี และเลือกใช้สิ่งที่จะช่วยให้เข้าถึงตัว “ลูกค้าใหม่” ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปนี้ ไม่ใช่กับเพียงผู้บริหารในองค์กรธุรกิจเท่านั้นนะครับ แต่ผู้บริหารองค์กรสาธารณะและภาครัฐต่างๆ ก็จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่นี้เหมือนกัน แต่ต่างกันที่เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชน

การตัดสินใจของผู้บริหารยุคใหม่ จะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล ซึ่งการจะได้มาถึงข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ถูกต้องนั้น จะต้องมีเครื่องมือมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง Insight ที่แม่นยำ และสามารถนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์หรือแนวทางต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพขององค์กรได้เป็นอย่างดี

เมื่อราวๆ ต้นปีนี้ IDC ก็พยากรณ์ว่า ตลาดของ Big Data นั้นจะมีรายได้เติบโตสูงขึ้น 31.7% ต่อปี จนในปี ค.ศ. 2016 จะมีรายได้สูงถึง 2.38 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ นี่แสดงให้เห็นเลยว่า Big Data จะมีบทบาทมาแค่ไหนในอนาคต

 

ประโยชน์ของ Big Data

  • การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้เต็มศักยภาพ สามารถมองเห็นเทรนด์ ซึ่งจะทำให้กำหนดทิศทางขององค์กร และปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้
  • การที่มีข้อมูลมาช่วยกำหนดแนวทาง ก็จะช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิผลของการทำกิจกรรมทางการตลาด ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ รักษาฐานลูกค้าเดิม และยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้
  • สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่มี ทำให้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด และลดความสูญเสียทางธุรกิจ

 

หนึ่งในประโยชน์ของ Big Data หากสามารถวิเคราะห์หา Insight ได้

หนึ่งในประโยชน์ของ Big Data หากสามารถวิเคราะห์หา Insight ได้

 

กรณีศึกษาของการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

โรงพยาบาลกรุงเทพ

เป็นเครือโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีเพาเวอร์ซิสเต็มของ IBM มาใช้ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System – HIS) ซึ่งเชื่อมโนงระบบการให้บริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลทั้ง 29 แห่งในเครือทั่วประเทศ โดยทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผู้ป่วย และบริหารจัดการโรงยพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลให้บริการได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ป่วยก็ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลมากขึ้น  และโรงพยาบาลก็สามารถนำข้อมูลผลการตรวจร่างกายมาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับสถิติ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อทำการวางแผนดูแลรักษาสุขภาพให้เหมาะสมได้ตั้งแต่การเริ่มป้องกัน ผลคือ จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ามาทำการรักษาเพิ่มขึ้น 25% ต่อวัน และจำนวนลูกค้าที่มีความพึงพอใจในบริการและเข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 30%

ตัวโรงพยาบาลเอง ก็สามารถวางแผนการลงทุน การบริหารการเงิน การจัดการ และสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่เหมาะกับลูกค้าของตนเองได้ ผู้บริหารก็สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ด้วยข้อมูลสถิติที่มี ว่าผู้ป่วยส่วนมากเข้ารับการรักษาด้วยโรคอะไร มาหาแพทย์เพราะอะไร ก็สามารถทำแคมเปญ จัดโปแรกรมตรวจสุขภาพได้ตรงความต้องการของลูกค้า สามารถวางแผนเตรียมบุคลากร เครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับความต้องการในการรักษาโรคเฉพาะทางได้ … สามารถรู้ได้ว่าลงทุนอะไรไปเท่าไหร่ จะคุ้มุทนเมื่อใด

 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ใช้ Business Analytics Software เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุ่มลูกค้า การติดตามผลการดำเนินงานด้านการขายและดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งจะสามารถช่วยในการจัดทำรายงานที่มีความละเอียดซับซ้อน ร่นระยะเวลาทางธุรกิจ เพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจอันจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มผลลัพท์ด้านความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งยังสามารถติดตาม ประเมินผล และบริหารจัดการตัวชี้วัดทางธุรกิจเพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์และการดำเนินงาน

 

Infographic จาก IBM

Infographic จาก IBM

 

ข้อมูลเพิ่มเติมอ่านได้ที่

@kafaak

ในอดีตเมื่อครั้งยังไม่ต๊อกต๋อย เคยเป็นผู้บริหารฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่ภายหลังเลือกงานที่ให้เวลากับชีวิต เพื่อมาอัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีมากกว่า ปัจจุบันเป็นทั้งไอทีต๊อกต๋อยในสถานศึกษา เป็นบล็อกเกอร์ต๊อกต๋อยที่เขียนไปเรื่อยทั้งเรื่องเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย การตลาดดิจิตอล และจิตวิทยา เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตอลให้กับธุรกิจ SMEs หลายแห่ง และเป็นวิทยากรรับเชิญด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิตอล และโซเชียลมีเดีย เป็นบางครา

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: